قرعه کار به نام من دیوانه زدند…

Archive for the ‘حج’ tag

حديث شریف شبلي در اسرار حج

with 2 comments

روايت لطيفي در صفحه 131 كتاب ها و برنامه هاي علامه استاد حسن زاده آملی آمده است:

کعبه

شبلی به حج رفته بود و پس از انجام اعمال حج به حضور امام سيد الساجدين (ع) مشرف شد،امام(ع) از وی پرسيد: ای شبلی حج گذاردی؟
شبلی:آری يا ابن رسول الله.

امام(ع):زمانی که به ميقات فرود آمدی آيا نيت کرده ای که جامه معصيت را از خود بدر آوردی و جامه طاعت پوشيدی؟
شبلی :نه.

امام ( ع‌) زمانيكه از جامه خود برهنه شدي ، آيا نيت كردي كه از ريا و نفاق برهنه شدي ؟
شبلي : نه .

امام(ع):زمانی که غسل کردی آيا نيت کردی خويشتن از بديها و گناهها شست و شو دادی؟
شبلی:نه.

امام (ع): ايا خويشتن را پاكيزه كردي و احرام بستي ؟ و عقد وقت حج بستی؟

شبلی:آری.

امام(ع): زمانی که خود را پاکيزه کردی و عقد بستی آيا نيّت کردی که آنچه را خداوند متعالی حرام کرده است بر خويشتن حرام کرده ای؟
شبلی:نه.

امام (ع): زمانی که عقد حج بستی آيا نيّت کردی که هر عقدی برای غيرخداوند عزّوجلّ است گشودی؟
شبلی:نه.

امام(ع): خويشتن را پاکيزه نکردی و احرام نبستی و عقد حج نبستی…

Read the rest of this entry »